Skip to content

Responsible Disclosure Statement

Bij Embrace The Human Cloud vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.


Wij vragen u:

– Uw bevinding toe te sturen via de volgende URL.
– Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
– Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
– Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
– Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.


Wat wij beloven:

– Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
– Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
– Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
– Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
– In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 


 

At Embrace The Human Cloud the security of our systems is top priority. No matter how much effort we put into our security, there might be vulnerabilities present. If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us protect our clients and our systems.

Please do the following:

 • Submit your findings by using this URL.
 • Report the vulnerability as quickly as is reasonably possible, to minimise the risk of hostile actors finding it and taking advantage of it.
 • Report in a manner that safeguards the confidentiality of the report so that others do not gain access to the information.
 • Provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient. But complex vulnerabilities may require further explanation.

Please don’t do the following:

 • Reveal the vulnerability or problem to others until it has been resolved.
 • Take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people’s data.
 • Build your own backdoor in an information system with the intention of then using it to demonstrate the vulnerability, because doing so can cause additional damage and create unnecessary security risks.
 • Use brute force attacks, attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties to gain access to the system.
 • Repeatedly gain access to the system or share access with others.

What we promise:

 • We will respond to your report within five business days with our evaluation of the report and an expected resolution date.
 • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you concerning the report.
 • We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission, unless it is necessary to comply with a legal obligation. Reporting under a pseudonym or anonymous is possible.
 • We will keep you informed of the progress towards resolving the problem.
 • In the public information concerning the reported problem, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise).
 • As thanks for your help, we offer a reward for every report of a vulnerability that was not yet known to us. The reward will be determined based on the severity of the vulnerability and the quality of the report.

We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role in the ultimate publication on the problem after it is resolved.

This Coordinated Vulnerability Disclosure policy is based on an example written by Floor Terra on responsibledisclosure.nl and the Coordinated Vulnerability Disclosure Guideline of the NCSC.